School District Name School Taluka Name School Id School Name School Type Vacant Male ST Vacant Female ST
ભરૂચ અંકલેશ્વર 7 (7) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - જી.આઇ.ડી.સી, ગાર્ડન સીટી રોડ, અંકલેશ્વર, જી.ભરૂચ (Male) Male 56 0
ભરૂચ નેત્રંગ 10 (10) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - વાલીયા રોડ, નેત્રંગ, જી. ભરૂચ, (Male) Male 24 0
ભરૂચ વાલીયા 11 (11) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - હાલ આ.નિ.શાળા નેત્રંગના મકાનમાં, વાલીયા રોડ મુ.તા.નેત્રંગ, જી. ભરૂચ (Both) Both 18 0
છોટાઉદેપુર પાવીજેતપુર 14 (14) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - નાની રાસલી, પાલીયા રોડ, તા.જેતપુરપાવી જી. છોટાઉદેપુર (Male) Male 62 0
છોટાઉદેપુર કવાંટ 15 (15) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - ગોજારીયા, તા.કવાંટ જી. છોટાઉદેપુર (Male) Male 67 0
છોટાઉદેપુર નસવાડી 16 (16) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - આઇ.ટી.આઇ.સામે, વડોદરા રોડ, નસવાડી જી. છોટાઉદેપુર (Male) Male 78 0
દાહોદ દેવગઢબારીયા 18 (18) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - રઇબાર રોડ, કાપડી વિસ્તાર, મોડેલ સ્કૂલની બાજુમા મુ.પો.તા-દેવગઢબારીયા જી.દાહોદ (Male) Male 8 0
દાહોદ ધાનપુર 19 (19) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - શ્રીમતી કવિતાબેન અર્જુનભાઇ ચૌહાણના મકાનમાં, સરકારી દવાખાનાની બાજુમાં,રીલાયન્સ ટાવર પાસે, હરીઓમ ફળીયુ, મુ.પો.તા.ધાનપુર, જી.દાહોદ (Both) Both 15 0
દાહોદ ફતેપુરા 20 (20) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - શ્રી રણજીતસિંહ અર્જુનભાઇ ગરાસીયાના મકાનમાં, મુ.વડવાસ, તા.ફતેપુરા, જી.દાહોદ (Both) Both 17 0
દાહોદ ગરબાડા 21 (21) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - ગરબાડા, - હાલ આ.નિ.શાળા દાહોદ(કુમાર)ના મકાનમાં, ઉસરવાણ, આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ પાસે, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ (Both) Both 1 0
દાહોદ સંજેલી 23 (23) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - શ્રી જગદીશચંદ્ર પ્રેમચંદ વાઘરેચાના મકાનમાં, જુની આઇ.ટી.આઇ. તળાવ ફળીયુ, મુ.તા.સંજેલી, જી.દાહોદ (Both) Both 13 0
દાહોદ સીંગવડ 24 (24) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - સીંગવડ - હાલ આ.નિ.શાળા (કન્યા)લીમખેડાના મકાનમાં, કોમન પુલ ક્વાટર્સ, ધાનપુર રોડ, મુ.તા. લીમખેડા, જિ દાહોદ (Both) Both 5 0
ડાંગ સુબીર 28 (28) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - શ્રી રમણભાઇ ઝીણાભાઇ ગામીત જંગલ ખાતાના નાકાની પાસે, મુ.બરડીપાડા, જી.ડાંગ (Male) Male 1 0
ગાંધીનગર ગાંધીનગર 32 (32) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - (અંગ્રેજી માધ્યમ) - હાલ આ.નિ.શાળા ગાંધીનગર(કુમાર)ના મકાનમાં, વાવોલ-કોલવડા ક્રોસ રોડ, તુલસી બંગ્લોઝની પાછળ, વાવોલ, જી. ગાંધીનગર (Both) Both 9 0
મહીસાગર સંતરામપુર 35 (35) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - નરસીંગપુર, તા.સંતરામપુર જિ.મહિસાગર (Male) Male 22 0
સુરત માંડવી 55 (55) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - ઝાંખલા - હાલ આ.નિ.શાળા ઉમરપાડાના મકાનમાં, ઉમરગોટ તા.ઉમરપાડા, જી઼.સુરત (Both) Both 7 0
સુરત માંગરોળ 56 (56) આદર્શ નિવાસી શાળા (મિશ્ર) - પંડવાઇ સુગર ફેક્ટરી રોડ. જી઼.ઇ.બી. ઓફીસની બાજુ઼માં, તા.માંગરોળ, જી.સુરત (Both) Both 19 0
સુરત માંગરોળ 57 (57) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - તરસાડી - પંડવાઇ સુગર ફેક્ટરી રોડ. જી઼.ઇ.બી. ઓફીસની બાજુ઼માં, તા.માંગરોળ, જી.સુરત (Male) Male 51 0
સુરત ઉમરપાડા 59 (59) આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) - ઉમરગોટ, તા.ઉમરપાડા, જી઼.સુરત (Male) Male 42 0